Etiketterfototeknikartikel
Läst 39474 ggr
Inkanyezi
2013-01-13, 08:17

Spegellös kamera eller hybrid?

I linje med att jag ogillar att man kallar kameran analog när den spar bilden fysikaliskt på en fotografisk film med emulsion av silversalt i gelatin, där den kan framkallas med kemikalier, är jag ungefär lika negativ till uttrycket "spegellös" för elektroniska systemkameror. Spegelfri låter inte mycket bättre, det är ungefär som att kalla digitalkameran "filmlös", och det har faktiskt använts som begrepp innan man bestämde sig för "digital".

En bild är alltid analog

Tidiga elektroniska kameror var inte heller digitala, utan analoga. Därför rimmar begreppet "analog kamera" eller "analogt foto" väldigt illa med den fysikaliska och kemiska metoden att registrera bilder och är inte en särskiljande egenskap som kännetecknar den. Bilden är visserligen analog, genom att den återger motivets toner analogt, men det är bilden som vi får från digitalkameran också.

Inte bara Sony gjorde analoga elektroniska kameror (Mavica), utan också Canon gjorde modellen RC 701 som var analog.
(också Nikon QV-1000C, nämnd i #34).

När det gäller dagens digitalkameror är det rimligt att kalla dem digitala, eftersom den digitala lagringen är ett av deras särpräglande kännetecken. Däremot är analog inte ett särskiljande begrepp mellan de olika sätten att ta upp bilder i en kamera. Digitalkameran tar också upp bilden analogt, och omvandlar den sedan för att lagra den i digital form. Lagringen är ett särdrag jämfört med äldre teknik, och lagringen är digital. Själva bilden är det däremot inte.

Hästlös vagn eller bil?

Tekniska saker definieras sällan bäst utifrån egenskaper som de saknar, även om vi har en tendens att välja sådana uttryck när nyare teknik tränger undan en äldre känd teknik, som till exempel i begreppet trådlös telefoni. Våra små telefoner har i stället fått en beteckning på något som mer karakteriserar dem, att de är mobila, vilket också särskiljer dem från trådlösa handaparrater som vi ansluter till kopparnät.

Kameran med elektroniska hjälpmedel för att komponera bilden saknar inte den spegel som aldrig någonsin har behövts för själva bilden. När spegeln en gång introducerades i strålgången, var skälet att man ville se bilden från objektivet precis så som den skulle fångas. För att sedan ta bilden, måste spegeln bort ur strålgången, för att frilägga det fotografiska mediet, filmen.

Nu när vi för det mesta har kameror utan film, kan vi ju via elektriska signaler se bilden så som den kommer att fångas utan att ha några främmande element i den optiska vägen. Vi kan ta upp bilden direkt på kamerans sensor och titta på den på en bildskärm och slipper på så sätt överflödig optik och mekanik med prismor och speglar, vilket inte bara gör kameran mindre, lättare och billigare att tillverka, utan också ger möjlighet att se bilden på ett sätt som mer liknar vad som faktiskt kommer att lagras. Den möjligen enda nackdelen är att man rent praktiskt inte kan se vad som händer framför kameran, eftersom den elektriskt skapade bilden bara kan visa sådant som redan har hänt.

Latens, tröghet att visa sökarbilden

Det är en tidsskillnad mellan vad som händer framför kameran och vad vi ser på skärmen eller i den elektroniska sökaren. Den tidsskillnaden kan överbryggas, genom att spara  bilden som kameran alldeles nyss tog upp för att visa på skärmen, men det kräver högre kapacitet på systemet för upptagning och lagring av bilden. Det finns redan sådana kameror, där man kan få en sekvens av bilder som har lagrats intill ögonblicket då man trycker ner knappen.

När system utan optisk sökare omnämns och jämförs med sådana som har en optisk sökare brukar ofta den latens som systemet med nödvändighet måste ha anföras som en svaghet, men den svagheten kan överbryggas relativt enkelt, även om den kräver större systemresurser än många av dagens kameror har.

DSLR kan inte lagra bilder före avtryck


En skillnad mellan kameror utan spegel och de som har spegel i strålgången är är möjligt att lagra bilder också innan man har tryckt av när det är sensorn som tar upp sökarbilden, medan spegeln i en DSLR-kamera effektivt hindrar att bilder lagras innan den har fällts undan. Det som förs fram som en svaghet med de spegelfria systemen är i själva verket en styrka, där de är överlägsna spegelreflexen med optisk sökare. När man ser händelserna i den optiska sökaren finns alltid en liten fördröjning i reaktionen hos fotografen, och den kan inte avhjälpas. Men fördröjningen i det elektroniska systemet kan lätt överbryggas genom att lagra bilder strax innan knappen trycks ner.

Snabbhet att ställa skärpan

En annan "svaghet" som ofta nämns är att kameran med elektronisk sökare inte kan ha samma snabba autofokussystem som en kamera som länkar av ljuset med hjälp av en spegel. De automatiska fokussystemen som har utvecklats i mer än trettio år bygger huvudsakligen på två principer, där man endera med hjälp av "fasskillnad" (ett kryptiskt namn för att överlagra två förskjutna bilder) kan räkna fram vart skärpeinställningen ska ställas om, medan den andra är att man utvärderar kontrasten i motivet, ett system som kräver upprepad kontroll och som inte kan avgöra åt vilket håll omställningen måste ske utan att prova och se om det blev bättre. Detta är naturligtvis ett hållbart argument i ett teknikläge där man har låst sig vid att jämföra just de två system som används mest vid en viss punkt i historien, men de är inte de enda möjliga.

Fasskillnadssystemet har också en avsevärd svaghet i att dess stora snabbhet bygger på att inte kontrollera att systemet verkligen hittar skärpa. I det itererande kontrastmätande systemet bekräftas skärpan, och det är därigenom betydligt säkrare på att verkligen hitta skärpa, och det behöver inte, likt faskännande system hos spegelreflexkameror, kalibreras. Vilken nackdel som är störst kan man ju tvista om, men för många fotografer är det viktigare att skärpan hamnar rätt, än att det går fort att komma till skott vare sig skärpan hamnar där den ska eller inte.

Snabbare AF utan spegel

Skiljelinjen mellan de två systemen i dagsläget är att det kontrastkännande systemet har kommit om det faskännande i snabbhet för enstaka fokusering på stillastående objekt, och gör det säkrare, och att det faskännande systemet är snabbare på att följa motiv som rör sig emot eller ifrån kameran, eftersom de upptäcker i vilken riktning förändringen sker och kan anpassa skärpeinställningen efter det, dock utan att kontrollera att skärpan hamnar rätt. Det faskännande systemet kan därmed gissa var skärpan bör läggas för att hamna rätt i ögonblicket strax efter, när slutaren löses ut. När det fungerar som det ska, är ett sådant system överlägset i snabbhet att följa ett rörligt motiv. Brasklappen är "när det fungerar", eftersom faskännande AF-system ofta missar på den punkten.

Tillverkarna av DSLR-kameror med faskännande AF har satsat så mycket på största möjliga snabbhet, att de har låtit precisionen bli lidande. Systemet kontrollerar inte att man verkligen når skärpa, det bara ger objektivets fokusmotor order att gå ett visst antal steg till läget där skärpan beräknas hamna rätt. Det går att nå samma säkerhet som med kontrastkännande system, men till priset av att det tar längre tid om skärpan måste kontrolleras.

Faskännande system utan speglar

Med särskilt anpassad mikroskopisk optik framför kamerans ljusbrunnar kan man tillämpa fasavkänning också direkt från sensorn, så det handlar egentligen bara om en teknikutveckling för att föra över det snabbare systemet till direktupptagning från sensorn, så att en kamera med mätning direkt från sensorn också kan avgöra i vilken riktning fokus ska ställas om och hur mycket, utan att iterera, och att den då också kan bekräfta fokus. Det kräver en rätt avancerad signalanalys från sensorn tillsammans med ett likaledes avancerat system av förskjutna mikrolinser, som siktar på olika delar av optikens utgångspupill. Tekniskt behöver inte den förskjutningen begränsas till en eller två riktningar, utan den kan i praktiken ha flera olika riktningar och upptäcka fasförskjutningar i flera olika vinklar. Vi är inte riktigt där än, även om Nikon har implementerat ett sådant system som verkar längs en riktning i sina senaste elektroniska systemkameror. Självklart kan ett sådant system också tillämpas på kompaktkameror, vilket Fujifilm redan har implementerat. Också Nikon använder systemet på sina systemkameror utan spegel.

En fördel med ett system av det slaget, framför det nu vanliga faskännande med särskilda sensorer, dit ljuset länkas av med en spegel, är att det också kan användas för manuell fokusering med elektronisk sökare eller bildskärm. Man kan också kombinera det med kontrastkännande system, för att få det bästa av två världar, så att exempelvis kontroll sker att skärpan har hamnat inom rimlig tolerans på sensorn. För användaren som fokuserar manuellt kan båda systemen användas samtidigt, genom att dels anvisa åt vilket håll och hur mycket skärpan bör ställas om med det faskännande systemet, medan det kontrastkännande kan visa tydligt när skärpan ligger rätt inom fastställd tolerans. Ett sådant system kan kombinera det faskännande systemets snabbhet i att följa fokus och det kontrastkännande systemets säkerhet att fokus hamnar rätt.

Hybrid eller spegellös?

Jag ser inte min kamera som "spegellös". Den har aldrig haft någon spegel, och jag har aldrig känt behov av en spegel. Man skulle kanske hellre vilja kalla den spegelfri, men jag föredrar att se den som det den är och bara kalla den systemkamera. Ibland hör man uttrycket "hybrid" i sammanhanget, men det passar ännu sämre, eftersom hybriden är den som bygger på den äldre tekniken med film, där man behövde ett omställbart optomekaniskt system för att dels kunna se bilden genom objektivet, och sedan kunna ta upp den på det ljuskänsliga materialet då det optiska systemet för att se bilden har förts undan.

Den rörliga spegeln, med sökarskiva och ytterligare optiska och elektriska hjälpsystem, inte bara för att kunna se bilden och ställa in skärpan, utan också för att mäta ljuset och bestämma exponeringen, är ytterligt komplexa optomekaniska och elektroniska system, som är svåra att tillverka, och där mycket kan gå fel. De är kostsamma, klumpiga, tar plats, är lätta att skada och väger onödigt mycket. Därtill är de osäkra till sin funktion, när bilden sedan ska tas upp av ett elektriskt system som är helt fristående från det optomekaniska och elektroniska systemet som visar sökarbild, ställer skärpa och bestämmer exponering. Enklare är då att direkt ur det elektriska systemet hämta sökarbilden, där man kan komponera sin bild genom att se motivet precis så som det kommer att tas upp och gestaltas av kamerans sensor. Kameran utan spegel är ingen hybrid, den är en renodlad elektronisk kamera. Det är spegelreflexkameran, DSLR, som är hybriden.

Vilken sökare är bäst?

Jag valde systemkamera med bilden direkt från sensorn, därför att jag upplever sökarbilden som bättre av flera olika skäl. Dels får jag en ljusstarkare sökarbild vid svagt ljus, dels ser jag inte bara var skärpan hamnar, utan jag kan i viss mån också avgöra skärpedjupet, och jag får en ganska god bild av hur oskärpan gestaltas i områden där bilden inte är skarp. Jag kan också välja att finjustera skärpan över betydligt större yta än vad som är möjligt i en optisk spegelreflexsökare. Det är av värde när jag lutar objektivet, tiltar, för att lägga skärpan utefter ett plan som inte är parallellt med sensorns yta.

http://uploads.ifokus.se/uploads/693/693fa9f0209ea8114cb156eb4163cb3e/tiltadapter.jpg
Tilt används för att sträcka skärpan efter ett snett plan

Med hjälpen som den elektroniska sökaren erbjuder upplever jag ergonomin som bättre, eftersom jag har lättare att göra det jag vill göra och bättre kontroll över hur skärpan hamnar. Jag har fotograferat i mer än femtio år, och när spegelreflex marknadsfördes för sina stora fördelar konkurrerade den tekniken med mätsökarkameran som i stället hade en optisk genomsiktssökare och en avståndsmätare som var mekaniskt kopplad till objektivet. I spegelreflexkameran kunde man se bilden direkt genom objektivet och ställa skärpan på en sökarskiva. Bilden komponerades utan parallaxfel, vilket var den stora fördelen. Mätsökarkameran hade andra väsentliga fördelar, vilket gjorde att den länge var mycket populär bland framför allt pressfotografer. Trots att väldigt bra spegelreflexkameror hade kommit fram redan under 1940-talet, dröjde det nära ett kvarts sekel innan de slog igenom hos yrkesfotograferna inom pressen. Samma tröghet ser vi nu för att godta de helt elektroniska systemen, då både yrkesfolk och amatörer hänger kvar vid det åldrande spegelreflexsystemet trots uppenbara fördelar med elektroniska system utan rörliga delar.

DSLR inte i grunden bättre, bara äldre

Så ännu en tid kommer många att köpa hybridkameror, DSLR, med komplex och osäkert fungerande mekanik, i tro att den är bättre än de elektroniska system som kommer att ersätta de dyra optomekaniska lösningarna för att se sökarbilden och ställa skärpan. I dagsläget finns självklart kameror av den typen som har fördelar framför en del av de rent elektroniska, eftersom de bygger på en teknik som har utvecklats i närmare sjuttio år, medan de elektriska lösningarna ännu inte har hälften så lång utveckling bakom sig. Det dröjde faktiskt omkring tjugo år innan man började koppla ljusmätningen till optiken, och närmare fyrtio år innan autofokus blev en realitet. Det AF-system som utvecklades för kameror med film har haft längre tid på sig för att utvecklas, men ändå blivit omsprunget på flera viktiga punkter av system som inte bygger på optomekanik. Vi står just nu inför ett teknikskifte som kanske är lika stort som när digitalkameran slog igenom och i stort sett tog död på filmen. DSLR, som är en sista dödsryckning för en föråldrad teknik, kommer sannolikt inom en mycket nära framtid att gå samma väg som dinosaurierna.

[drummer]
2013-01-13, 21:51
#1

Jag förstår inte var du vill komma med din tråd. Att folk är dumma för att dom använder i dina ögon använder fel terminologi och att dom inte använder kameror utan spegel.

Ta en sak som "DSLR, med komplex och osäkert fungerande mekanik" så undrar jag hur du tänker. Jag har flera DLSR och ett antal SLR samt medelformatkameror. Jag fotograferar mycket för jobbet och upplever verkligen inte att dom har en osäker fungerande mekanik.Tvärtom.

Jag har också använt flera av dom nya spegelösa kamerorna för att jämföra. Dom har seg autofokus och har inte gett mig bättre fokus på bilderna än med mina andra kameror. Om jag missar fokus med min kamera (Pentax K5) så är det på grund av mig och inte kameran. Kameran ställer in fokus och kontrollerar sedan fokuset igen. Jag har också fotat i över 40 år och dom nya DSLR är ett mycket bra verktyg där fokuseringen fungerar fantastiskt bra.

Att yrkesfolk hänger kvar vid det åldriga systemet är helt enkelt för att den nya tekniken inte har nått ikapp ännu. Det kommer nog att ändras i framtiden men än så länge är det inget alternativ för dom flesta yrkesfotografer. Det är så mycket mer än bara kameran om du jobbar med foto som du vet själv. Tillverkarna av spegelösa kameror har inte det utbudet av tillbehör som dom andra har.

För amatören så är det kanske inte så viktigt.

Inkanyezi
2013-01-13, 22:28
#2

#1 skrivet av drummer:

  • "Jag förstår inte var du vill komma med din tråd. Att folk är dumma för att dom använder i dina ögon använder fel terminologi och att dom inte använder kameror utan spegel."

Jag har nog ingen hjälp att erbjuda dig. Jag har inte uttryckt mig oklart, så om du inte förstår, så är det inte mitt problem. Och ändå verkar det ju som att du har förstått vad jag för fram. Precis som i alla åsiktsyttringar, för jag fram mina egna tankar, åsikter som jag har, och jag hävdar inte att de är absoluta sanningar. Möjligen var det oklart. Man kan mycket väl tycka annorlunda.

Men, det är inte en "tråd", utan en artikel, och du är ett troll här, så det enda jag egentligen kan råda dig är, fritt saxat och något travesterat från ett annat forum: *drummer, Kan du vara snäll och försvinna från forumet med dina idiotiska trollinlägg."

Jag vill gärna se lite mer intellektuellt stimulerande utbyte i forumet än det du har presterat.

*) delvis saxat från #8 skrivet av drummer i politikforumet.

Och förlåt att jag har efterredigerat det här inlägget lite, men det behövs kanske lite bakgrund för att förstå min sarkastiska ton mot trollet. Ibland är mitt tålamod kort. Om det är någon som verkligen vill diskutera och gå in i detalj på de åsikter som jag har fört fram som är kontroversiella, så är jag öppen för att vädra den byken. Men jag har inte antytt att folk skulle vara "dumma" för att de inte delar mina åsikter, och jag vill inte att det ska framstå som att det vore min avsikt. Jag kan gärna provocera lite, men att jag skulle påstå att folk är dumma är en betydligt större provokation än allt jag har hittat på.

ru4real
2013-01-13, 22:34
#3

Jag tycker ju att artikeln var intressant, har inte läst allt nu, men kommer säkerligen att läsa igenom det vid ett senare tillfälle.

Men, antingen tycker man den är intressant, eller inte. Men om man inte tycker det ger en ngt, varför öda tid på att skriva det då?

Sen håller jag inte med om allt, för mig funkar uttrycket analogt foto för silverbaserat kontra digitalt för de kameror vi har idag. Säkerligen inte helt terminologiskt rätt och riktigt, men det är vad de flesta kopplar det till och då funkar det.

[drummer]
2013-01-14, 02:39
#4

#2 Om du har problem med att man kommenterar dina artiklar så skall jag tänka på det. Men kalla mig gärna för troll. Det har blivit det vanliga bland folk som inte kan ta kritik.

Mitt inlägg var helt ärligt ett svar på din artikel. Du skriver att yrkesfotografer hänger kvar vid åldrande spegelreflexsystemet trots uppenbara fördelar med electroniska system utan rörliga delar. Att använda dum var kanske fel ord men du försöker provocera så då får du väl tåla lite.

För vi som använder kameran i jobbet kanske inte tycker att det är så stora fördelar med det nya systemet eller så stora nackdelar med det gamla systemet. Som jag sa så är autofokus på dom nya DSLR kamerorna både snabb, tillförlitlig och precis.

Att det mekaniska systemet skulle vara osäkert och lätt att skada tycker jag är att ta i lite. Jag har själv aldrig haft problem med det mekaniska men jag har haft problem med det elektroniska. Bara för att det är elektronik så behöver det inte vara säkrare.

Att vi som använder våra kameror i yrket är lite tröga på att ta upp den nya tekniken beror på att den nya tekniken inte är tillräckligt bra. Den kommer att bli bättre men den är väldigt långt ifrån bra idag. Vi behöver en tillförlitlig, oöm kamera med snabb och precis autofokus och det har jag och mina kollegor. Vad den nya tekniken skall ge oss som sparar tid, pengar och ökar produktiviteten vet jag inte men det är dom sakerna som styr mig i mitt yrke.

När det gäller andra delar av iFokus så kanske du också tror att vi styrs av ödlor från rymden.  Flört

Inkanyezi
2013-01-14, 02:58
#5

Jag har raderat tre inlägg i den här tråden för att inte smutsa ner den med osaklighet och personkritik. Jag är öppen för kritik av mina åsikter, men jag betackar mig för påståenden om vad jag skulle ha skrivit som saknar stöd i vad jag själv har fört fram.

Senare, efter att ha tänkt över det, har jag lagt in inläggen igen, för att i stället bemöta dem och låta debatten ta den vändning den kan ta. När man "raderar" på forumet tas det raderade inte bort, det döljs bara, och med ett enkelt musklick kan det göras ogjort. Det är alltså så jag har gjort för att sätta tillbaka de tre borttagna inläggen. Det som nu följer är först min kommentar till inlägg #4.

Inkanyezi
2013-01-16, 15:29
#6

Jag har inga problem alls med att mina ståndpunkter kritiseras, men inlägget #4 gick betydligt längre än kritik, då det ger exempel på ett maktspråk som kallas härskarteknik.

I korthet har jag inte alls skrivit att "yrkesfotografer hänger kvar vid åldrande spegelreflexsystemet trots uppenbara fördelar med electroniska system utan rörliga delar", utan det är ryckt ur sitt sammanhang. Jag har skrivit det i en framtida form, där jag hävdar att ännu en tid kommer många att köpa de mer komplexa mekaniska systemen i tro att de är bättre. Jag har också skrivit det i en nutidsform där jag hävdar att vi ser samma tröghet till acceptans, som vi har sett tidigare att ta till sig fördelarna med spegelreflexsystemet.

Jag blev helt enkelt riktigt arg, för att påståendet när det rycks ur sitt sammanhang anger något helt annat än det som artikeln för fram, och inte alls var vad jag uttryckte. Inte egentligen att det är ett faktafel, utan för att personen som kritiserar artikeln inte kritiserar det den egentligen innehåller, utan extrapolerar till en specifik situation, där den generella faktiskt stöder det jag säger, vilket kritikern själv också visar.

Jag har inte heller stuckit under stol med att många av spegelreflexkamerorna har fördelar jämfört med de system utan spegel som finns idag, och jag förutsätter att yrkesmän i branschen i första hand använder och skaffar sig sådana verktyg som gör jobbet på ett sätt som de anser är effektivt.

Men de hätska resonemangen i en del diskussionstrådar, där de elektroniska lösningarna saklöst sågas utan djupare eftertanke visar på något helt annat. Det är inte minsta tvivel om att elektroniska lösningar för sökaren kan ha fördelar framför optomekaniska lösningar, och det är inte heller minsta tvivel om att autofokussystem som bygger på avkänning direkt via sensorn jämfört med ett separat optomekaniskt system som enbart kopplas via kamerans processor presterar bättre med avseende på att placera fokus rätt. Det är egentligen ett förhållande som liknar vad man tvistade om mellan mätsökare och spegelreflex för femtio år sedan. När man mäter från sensorn, så är det den verkliga avbildningen man utgår ifrån, och då blir det precis så som man har mätt, medan när man mäter via sensorer i spegelhuset via en hjälpspegel, så finns det flera punkter där det kan bli fel. För femtio år sedan var mätsökaren mekaniskt kopplad med diverse hjul och armar till en liten spegel eller ett prisma som vreds för att passa samman två bilder på ungefär samma sätt som den fasavkännande AF-modulen gör, medan man med spegelreflexsökaren kunde ställa skärpan direkt på en sökarskiva som ligger i ett plan som överensstämmer med filmplanet.

Vi har kommit till ett ännu bättre läge i det fallet med systemkameran som mäter skärpan direkt på sensorn, eftersom det faktiskt inte finns något störande element emellan ytan som tar upp bilden och det man ser i sökaren. Där det faskännande DSLR-systemet kan jämföras med mätsökaren, är systemet som tar bilden direkt på sensorn att jämföra med mattskivan man ställer in på i en storformatskamera. Den sitter exakt på den plats där man kommer att placera filmen, utan några optomekaniska element (spegeln) som dirigerar om bilden.

Vi är inte riktigt där ännu, där system som mäter skärpan på sensorn är jämbördiga i snabbhet med faskännande system som inte kontrollerar skärpan efter att den har ställts in, men redan nu har teknikerna lyckats göra kontrastkännande system som är lika snabba eller snabbare än många faskännande system vid fokusering på sådant som inte rör sig emot eller ifrån kameran. Det finns också system som mäter fasavkännande direkt på sensorn, där Fuji har haft en tätposition genom att utveckla de första systemen av det slaget, och Nikon har implementerat det i ett par systemkameror utan spegel.

Det område där de elektroniska kamerorna, och tyvärr utan någon som helst orsak, halkar efter för seriöst yrkesbruk är tjudrad fotografering, när man kopplar kameran direkt till en dator och med sökarbilden på datorskärmen kan köra kamerans alla funktioner från datorn. De enda kamerorna av sådant slag som ännu finns kommer från Samsung. System utan spegel har här mycket stora fördelar framför dem med spegel, och det hänger så klart ihop med att för att tjudra kameran och se bilden på datorn måste bilden med nödvändighet tas upp av sensorn, och spegeln är då borta ur strålgången.

Här har kamerafabrikanterna verkligen visat var de står gentemot konsumenterna, och att de inte i någon större utsträckning riktar sig mot våra behov, utan i första hand söker uppfylla sina egna önskemål, där det främsta är att vi ska låsas till att köpa deras grejer. I stället för att använda ett allmänt spritt och standardiserat gränssnitt för kopplingen mellan kamera och dator, har endast en tillverkare gjort det på någon proffsmodell. Alla andra använder egna lösningar, och ingen ger tillgång till alla kamerans funktioner via gränssnittet. Och den enda amatörkamera som bjuder på ett öppet gränssnitt är Samsung, med vanligt trådlöst nätverk. Just när det gäller kopplingen till övriga apparater, främst datorn, skulle fackpress och yrkesfolk kunna sätta press på tillverkarna, så att vi får funktionella gränssnitt för att fotografera direkt från datorn med våra avancerade kameror. Och här har system som saknar spegel en uppenbar fördel framför dem med den optomekaniska sökaren.

Inkanyezi
2013-01-18, 15:33
#7

Kodak är uppe på banan igen med µ4/3

En ny aktör har annonserat en systemkamera utan spegel. Det är anrika Kodak, vars märke har sålts ut till ett kaliforniskt företag, JK Imaging, som på en presskonferens nyligen annonserade att de under tredje kvartalet i år kommer att släppa en systemkamera. Kodak var med i konsortiet kring µ4/3 från början, så det är ett logiskt steg att de nu kommer att släppa ännu en kamera i det formatet under eget märke. Några objektiv har inte nämnts, men eftersom det är en standard, kommer alla hittills producerade objektiv att kunna användas.

Kameran som visades på presskonferensen såg misstänkt Olympus-lik ut, och den hade av allt att döma inte någon titthålssökare (EVF), utan så som hos de minsta kamerorna komponerar man tydligen bilden på skärmen. Det är ändå, tycker jag, ganska intressant att det kommer fler aktörer inom konceptet. Systemkameror utan spegel är ett snabbt växande segment, och det har i Japan tagit över en betydande marknadsandel från "tjockkameror".

Det är ju i slutänden så, att de koncept som kommer att utvecklas, och överleva, är de som vi köper. Ju fler kunder som bestämmer sig för systemkamera, desto fler systemkameror kommer att säljas. De små systemkamerorna utan spegel tar marknadsandelar inte bara från de större systemkamerorna, utan också från kompaktkameror, då de erbjuder någonting som är lite mittemellan, som förenar fördelar hos kompakten med fördelar hos systemkameran.

Inkanyezi
2013-10-17, 09:00
#8

Så har nu de första kamerorna som är mer renodlade för yrkesbruk kommit, dels från Olympus och lite överraskande från Sony.

Att kameran inte längre har de mekaniska och optiska komponenterna som behövdes när man tog med film är ju inte det enda som är önskvärt, och en sak som jag har saknat på kamerorna som jag hittills har använt, och som jag har undrat mycket över, är varför man inte kan fjärrstyra de elektroniska kamerorna och se sökarbilden på en dator i stället för att behöva titta i en sökare eller en bildskärm bakpå kameran.

Spegelreflexsystemet är inte ägnat att ge möjlighet till fjärrstyrning, och de flesta DSLR-kameror som har direktvisning på skärm har stora svagheter, kanske främst när det gäller AF-systemet. Först i år har Canon kommit med en DSLR som har snabb autofokus också i direktvisning (Live View), medan Nikon var först ut med så kallad "fasdetektering" på spegefria kameror med 1-systemet. Ingen av de stora tillverkarna har dock kommit med ett smidigt system för fjärrstyrning baserat på standardiserade gränssnitt.

Samsung var först ut med möjlighet att fjärrstyra, och nu har också Olympus och Sony hakat på tåget. Med Olympus OM-D E-M1 kan kameran styras med WIFi från en dator, surfplatta eller telefon, och man kan se sökarbilden fritt ifrån kameran. Samma gäller Sonys senaste modeller α7 och α7r. Med de här kamerorna kan vi räkna med att paradigmskiftet kom fortare än någon kunde gissa i början av det här året. De nya kamerorna har AF-system som är överlägsna alla tidigare, och dessutom en antiskakfunktion som är bättre än vad som kan åstadkommas med optisk stabilisering.

Min gissning är att många yrkesfotografer den närmaste tiden kommer att gå över till Sony, kanske främst för möjligheten att fjärrstyra kameran, något som alltid har varit mer eller mindre en dröm, och där de stora tillverkarna hittills har bjudit med armbågen. Man behöver inte längre klättra på stegar eller krypa i ävjan, utan kan sitta bekvämt och pilla på en surfplatta för att ta bilder i besvärliga lägen. Med fjärrstyrt stativ och stativhuvud och alla funktioner i datorn, kan man sköta fotograferingen bekvämt ifrån skrivbordet.

Och hybridkameran, DSLR, går dinosauriernas öde till mötes.

Inkanyezi
2013-10-17, 10:40
#9

Jag tror att ett steg till som vi kommer att se inom en relativt nära framtid är att kameran spar bilden som den var när man trycker på knappen, dvs en aning före det som syns på skärmen eller i sökaren, så att man verkligen upplever det som att den jobbar i realtid, fast det är vad den inte gör. Ytterligare en grej som troligen kommer är att sökaren inte blir mörk nör man tar bilden, utan att man kan se den hela tiden, precis som när man tar video, också när man tar stillbilder. Det är saker som går att utföra, och som är delvis implementerade i vissa kameror redan.

Och ytterligare ett par steg längre fram, går det också att ordna AF med tilt och lägga upp tre till fem fokuspunkter som alla ska hamna inom skärpa. Det är också möjligt, men kanske det inte är väldigt många som verkligen skulle ha användning för det. Bland yrkesfotografer skulle det vara värt ganska mycket, även om tilt-shift inte har sålt särskilt bra tidigare. Men med AF skulle det vara en helt annan sak, dessutom med både AF och stabilisering.

Med de nya kamerorna har Sony tagit ledningen på övertygande sätt.

VSK
VSK 
2013-10-17, 10:41
#10

Det fanns väl en kamera där man kunde ställa in fokuspunken efter bilden är tagen. -minns dock ej vilken kamera 🤔

34 titlar: 20 SM-Guld, 7 World Cup, 5 Europacupen & 2 Svenska Cupen.
Gillar du att fota eller att kolla på foton, kika här. Gillar du allt som har med fågelskådning att göra så kolla här.

Inkanyezi
2013-10-17, 11:22
#11

Det är väl Lytro du menar. Men det konceptet ser jag som stendött.
https://www.lytro.com/camera/

Fast vem vet, om den kommer som iShoot från Apple kanske den kan återupplivas om den också kan samarbeta med iPad.

VSK
VSK 
2013-10-17, 11:52
#12

oki

34 titlar: 20 SM-Guld, 7 World Cup, 5 Europacupen & 2 Svenska Cupen.
Gillar du att fota eller att kolla på foton, kika här. Gillar du allt som har med fågelskådning att göra så kolla här.

xla
xla 
2013-10-17, 19:41
#13

Jag tror inte att sony kommer stjäla betydande marknadsandelar i proffssegmenten med a7 och a7r. Långsammare AF, sämre batteritid, begränsat utbud av objektiv om man inte väljer adapter vilket ger ännu långsamare af. Mycket mer begränsad batteritid och sämre hastighet. Att den är liten är ju ingen som helst fördel om man hänger på den större och ljusstarkare objektiv.

Däremot kommer den nog att sälja bra hos gemene man som har en hel del pengar till övers och gillar det senaste! Ett 55 1.8 för 10 papp är ju lite väl saftigt kan man tycka. 

Däremot är det roligt att se utvecklingen och det är nog inte långt kvar innan det här är skiten så att säga. Men att vanliga dslr kommer att dö ut relativt snabbt nja. Tekniken finns och är beprövad och kräver därför ingen kostsam utveckling.

Inkanyezi
2013-10-18, 10:23
#14

Långsammare AF? Vilken sten har du legat under de senaste åren?

Systemkameror utan spegel har nu snabbare AF än DSLR.
Men snabbhet är inte allt. Utan det oberoende systemet med speglar och en separat sensor, är tillförlitligheten större. Ett av de vanligaste problemen hos DSLR, och inte minst hos de professionella, är att fokus inte hamnar rätt på grund av hur själva systemet fungerar och är avsett att fungera. Det problemet finns inte på system utan speglar.

De spegelfria systemen

  • sätter fokus säkrare
  • kan placera fokuspunkt friare och över större yta
  • kan variera storleken på AF-punkten
  • är snabbare

Den lilla nackdel som finns kvar är att ett batteri kanske inte räcker hela dagen, utan man behöver ett till. Det finns batterigrepp till de här kamerorna också, för den som behöver ha kameran igång längre tid.

AktieTrader
2013-10-18, 13:31
#15

#14
"Systemkameror utan spegel har nu snabbare AF än DSLR."

Vilken spegellös kamera har snabbare AF än en DSLR? Jag har en NEX-5n och en Sony A77. NEX'en har inte snabbare AF än min A77. 

Jag läser en hel del om kameror men det här är första gången jag ser att det påstås att spegelös AF är snabbare.

Inkanyezi
2013-10-18, 13:57
#16

#15 Sedan ett par år har flera kameror från Panasonic och Olympus haft snabbare AF vid enstaka fokusering än instegskamerorna och flera av de mer entusiastbetonade bland DSLR från övriga tillverkare. Det som har släpat efter är motivföljande fokusering när motivet rör sig mot eller ifrån kameran.

Det nya som har hänt är att Olympus OM-D E-M1 och Sony α7 också har snabbare motivföljande fokus vid förflyttning emot eller ifrån kameran än proffskamerorna från de andra tillverkarna, och dessutom bättre förmåga att följa motiv som rör sig lateralt, en brist hos DSLR som sällan nämns. När motivet flyttar sig i sid- eller höjdled inom bilden tappar DSLR-kameror följningen lättare än de spegelfria, genom att de inte klistrar sig vid motivet på samma sätt och med lika fin delning. Den bättre följningen vid lateral förflyttning har också de flesta övriga spegelfria systemkameror.

xla
xla 
2013-10-18, 15:36
#17

Jag har själv ingen större personlig erfarenhet av spegellösa system eftersom att ergonomin har enligt mina händer varit under all kritik men det första jag har sett i form av recensioner på a7 och a7r är att autofokusen inte är supersnabb och blir långsammare med adapter. Inte att den är störande långsam men jag har svårt att tro att den är snabbare än t.ex 1Dx eller D4 speciellt i följande fokus där det faktiskt behövs snabbhet. Står motiven stilla så spelar det ju ingen större roll om den jobbar lite segare. Men jag blir gärna motbevisad om jag har fel!

Inkanyezi
2013-10-18, 23:18
#18

Det som brast i "snabbhet" gällde kontrastkännande system, som inte kan avgöra i vilken riktning en rörelse sker emot eller ifrån kameran, men det är avhjälpt genom att de spegelfria nu också har det som kallas "fasavkännande" AF. "Fas" är här ett fel använt ord, eftersom det inte har med fas att göra, utan handlar om samma slags bedömning som snittbild i mätsökarkameror eller prismat i mitten på sökarskivan i SLR-kameror. Det handlar alltså om att lägga ihop en bild som via parallaxfel är delad i två om skärpan inte är inställd. Och jo, OM-D E-M1 är kvickare att fokusera (också med adapter) - och säkrare.

xla
xla 
2013-10-19, 08:33
#19

Återigen, av dom tester jag har gått igenom så fokuserar inte heller em-1 snabbare när det gäller följande fokus och dessutom så sänker den hastigheten från 10fps till 6. Den ska vara snabb men inte snabbast. Jag hade gärna testat en själv för att bilda mig en egen uppfattning.

VSK
VSK 
2013-10-19, 08:39
#20

Jag var på Mediamarkt för ett tag sen och kollade på nån Sony. Tyvärr så minns jag ej mer än att det var en Sony-nånting. Jag blev ruggigt impad på fokuseringens hastighet. Jag kollade på displayen medans jag lekte med kameran och den hade inga problem alls att fixa fokusen.

Sen att man kunde se bokeh i realtid var ju inte helt fel 🙂 Kameran var inställd på auto och inte en enda gång missade den vitbalansen oavsett vart jag siktade i varuhuset med typ 2000 lysrör.

Enda anledningen till att det inte blev den här kameran var att kamerahuset var för litet om man vill ha schysst tele.

34 titlar: 20 SM-Guld, 7 World Cup, 5 Europacupen & 2 Svenska Cupen.
Gillar du att fota eller att kolla på foton, kika här. Gillar du allt som har med fågelskådning att göra så kolla här.

Inkanyezi
2013-10-19, 11:20
#21

#19 Du får gärna länka till de "tester" som du nämner. Jag har hittills inte sett en enda. OM-D E-M1 finns ute i handeln, men den har inte testats av exempelvis DPReview ännu, och övriga fototidningar har såvitt jag vet inte gjort några tester, även om de presenterar åsikter.

Så låt gå för det, jag ger också en åsikt, och eftersom E-M1 slog proffsmodellernas AF i hastighet på enstaka fokusering, och E-M5 enligt Olympus och flera "reviews" inte är sämre, så antar jag att den inte är sämre på det än E-M5, som jag har använt ett tag nu.

Fokuseringen med 4/3-objektiv sägs från Olympus ligga i nivå med deras senaste DSLR-kameror, som inte var långsammare än exempelvis Canons flaggskepp. Det handlar lite om strid om påvens skägg här, eftersom det är ytterst få fotografer som verkligen har behov av den här egenskapen. Det rör främst sport, och det skulle kunna röra också naturfoto, om funktionen vore tillförlitlig, vilket den inte är på DSLR-kameror, främst för att den lätt tappar objektet. Spegelfritt har en fördel just i det avseendet, eftersom objektet man väljer för följning aldrig lämnar sensorn så länge det finns i bild, medan DSLR har stora luckor, som gör att man måste hålla fokuspunkten på det rörliga motivet för att vara säker om att följa med fokuseringen.

Så det ska bli kul att se när det kommer tester av de här egenskaperna, hur pass väl Olympus tekniker har lyckats på den punkten.

Hur man än vänder det, så har tekniken ändå kommit till den punkt där DSLR inte har ett övertag ur teknisk synpunkt gentemot system utan spegel. Nackdelarna med DSLR är så mycket större och på mer avgörande punkter, att åtminstone jag säger att spegelfritt är bättre rent objektivt, främst genom att säkrare sätta skärpan på rätt ställe. Sedan kan vi ju diskutera till döddagar om det skulle vara bättre att sätta skärpan blixtsnabbt, även om den hamnar fel.

AktieTrader
2013-10-20, 11:26
#22

#16 Det du säger egentligen är att spegellösa kameror med PDAF kan ha snabbare AF än DSLR i vissa situationer. Inte att alla spegellösa generellt är snabbare än DSLR. 

Jag skulle vilja läsa ett test av detta innan jag blir övertygad.

Sonys nya A7 och A7r är ju riktiga drömkameror. Bara lite större än NEX-7 och med fullformat (24x36mm) sensor. Och det bästa av allt! Man kan sätta i princip vilket objektiv som helt på kamerorna. Allt från ett 100 år gammalt storformatsobjektiv, ett Lieca objektiv eller ett modernt Canon om man så vill. Bara det finns en adapter.

Inkanyezi
2013-10-20, 18:49
#23

#22 Alldeles självklart gäller det vissa kameramodeller, men just det argumentet är för alltid knäckt. Det är väl ingen som på allvar tror att jag skulle påstå att genom någon slags magi plötsligt alla spegelfria kameror skulle fokusera snabbare än Canikons proffskameror? Det finns en som gör det, och det kommer att bli fler.

Det finns nu spegelfria kameror som fokuserar snabbare än de som har spegel, också när motivet rör sig mot kameran eller från den, det som tidigare antogs vara omöjligt. Att den sensorbaserade stabiliseringen också är helt överlägsen står åtminstone för mig utom allt tvivel. Egentligen behöver man bara trycka ner knappen på en OM-D och titta på skärmen för att bli klar över att den är suverän. Den klarar kamerarörelser i roll-led (vridning runt optiska axeln), som överhuvudtaget inte kan kompenseras optiskt, och den fungerar faktiskt väldigt bra med långa brännvidder.

Och det finns adaptrar till nästan alla objektiv. Dessutom finns adaptrar för att tilta, men då fungerar småbildsoptiken inte till större sensor än APS-C, men det finns adaptrar för mellanformatsobjektiv, som kan tiltas på fullformatet. Hartblei gjorde de här adaptrarna, som nu säljs av Arax, och med en agent i USA, Peleng.

För AF är det lite klenare med adaptrar, men jag har sett att det ska finnas från Metabones för Canon, förutom de som Sony gör för de egna objektiven. Metabones gör också "Speed Booster", som fördubblar ljusstyrkan med 0,7 gånger brännvidden, så att man kan använda småbildsoptik till APS-C med samma bildvinkel som på småbild. Boostern är inte för FF-kameran, utan för kamerorna i mindre format.

Så det är ingen brist på optik som går att använda till NEX, i stort sett allt funkar på ett eller annat sätt. Gamla manuella objektiv fungerar bättre än de gjorde förr i vissa avseenden, men man mister fokusering på full öppning med automatisk nedbländning. Det är väldigt mycket lättare att ställa in skärpan med NEX än på en sökarskiva.

xla
xla 
2013-10-21, 06:18
#25

"Pentaprism viewfinder (meaning the camera will not be mirrorless)"

Inkanyezi
2013-10-21, 07:13
#26

På rumors finns i stort sett vad som helst, och när patent söks brukar inte den som söker vara väldigt specifik med en modell som antas komma att tillverkas. Det handlar om rykten, men vi kan vara ganska säkra på att det kommer en spegelfri kamera också från Nikon ganska snart utöver 1-systemet. Om inte annat så för att göra en "me too", vilket är vad Canon har gjort - lite hastigt, men de grundläggande dragen finns där. Canon har ju implementerat den "faskännande" fokuseringen på en DSLR, när man använder direktvisning, så alla tecken pekar på att spegeln är på väg ut. Men att det skulle komma nyutvecklade spegelreflexmodeller är nog optimistiskt att föreställa sig.

Spegelreflex är en kompromiss som härstammar från tiden med film, och det är en onödigt komplicerad mekanik med många möjligheter till fel, vilket har visat sig inte minst i AF-systemen, som brister i tillförlitlighet.

Så det går att se lite av en vägkarta nu för spegelfritt. Canon kommer att arbeta vidare på det som man redan har gjort, och därmed finns en fattning till, som med adapter medger att övrig optik kan användas. Nikon går sannolikt samma väg, en ny fattning men kompatibilitet bakåt, och tillräckligt stor för att man senare också ska kunna göra småbildsformatet, men jag tror inte på en FX-Nikon spegelfri i brådrasket. Det kommer att dröja ett par år.

Det nya som kommer är möjligheten att köra kameran från platta och telefon. Ingen av de stora kan blunda för det, nu när det finns flera andra som har fixat det med standardiserat gränssnitt. De första kamerorna från de två stora som bjuder på det, fortfarande med armbågen, är EOS 6D och 70D. Jag är fortfarande ganska förundrad, för just det har hela tiden efterfrågats av yrkesfotografer. Det är rent bedrövligt att både Nikon och Canon har släpat efter när Samsung kom med det redan för flera år sedan. Fjärrstyrningen är spegelreflexkamerans akilleshäl. Det är ganska självklart att det är nära nog omöjligt att fixa annat än med direktvisning, alltså utan spegel.

JazzBass
2013-10-21, 07:57
#27

#25 - Sidan uppdaterades tydligen under natten, igår kväll spekulerades det att det skulle varit fråga om en spegellös.

Medarbetare på foto, sång och matlust iFokus

Inkanyezi
2014-02-13, 11:09
#28

Fujifilm har inte legat på latsidan, och de har nu kommit med en allvarlig konkurrent till både OM-D E-M1 och DSLR-gänget. Jag tycker att utvecklingen är intressant. Om jag hade köpt kamera nu hade den varit en stark kandidat. Vi kan alltså se att bland dem som starkast går fram har vi de mindre kända märkena, medan de två stora släpar efter. Den nya Fuji-kameran tilltalar mig mycket, genom att den har kontroller som är logiskt upplagda efter den ergonomi som utvecklades under närmare hundra år, och lämnar lekstugan som digitalfolket har grävt ner sig i.

Jag tror att både Canon och Nikon lite har målat in sig i ett hörn när det gäller utveckling av den här tekniken, och att Ricoh/Pentax blir nästa spelare ut på plan. Min gissning är att Pentax kommer att göra en spegelfri mellanformatskamera med trådlös WiFi inom de närmaste åren, innan de satsar på en småkamera.

http://www.dpreview.com/news/2014/01/28/fujifilm-x-t1-first-impressions-review

http://www.cyberphoto.se/info.php?article=x-t11855

Inkanyezi
2014-02-19, 11:22
#29

Och nu har Sony gjort samma sak. Den senaste modellen av spegelfria kan styras över WiFi och kopplar upp sig med närfältsavkänning.
http://www.fotosidan.se/cldoc/sony-a6000-ersatter-nex-6-och.htm

Man kan undra om inte Hasselblad skulle ha väntat lite, men det bäddar för en ny Lunar, då skillnaden i prestanda och andra egenskaper knappast är försumbar, och den nya modellen är ett ganska stort steg framåt. Inte för att jag skulle vilja se den pimpad med valnöt eller pärlemor, men hellre än en H-blad Lunar skulle jag nog välja Sony α6000.

xla
xla 
2014-02-19, 16:20
#30

Hasselblad lunar ÄR ju en Nex-7 som dom har pimpat med lite ädelträ på samma sätt som att hasseblad hv enbart ÄR en pimpad A99. En uppdatering av lunar skulle antagligen bli en a6000 rakt av med lite fula trädetaljer.

VSK
VSK 
2014-02-19, 17:30
#31

+ egen mjukvara.

34 titlar: 20 SM-Guld, 7 World Cup, 5 Europacupen & 2 Svenska Cupen.
Gillar du att fota eller att kolla på foton, kika här. Gillar du allt som har med fågelskådning att göra så kolla här.

xla
xla 
2014-02-19, 18:08
#32

Okej då, det ska dom ha. Synd bara att det inte gör den värd 5 gånger så mycket pengar och att dom sänker märket hasselblad

Inkanyezi
2014-02-19, 20:59
#33

En motsvarande hack på α7 med WiFi-styrning skulle i alla fall vara i klass med Hasselblad bildmässigt, och det kan man nog utgå från att också α6000 är. Formgivningen är ju en annan femma. Nu har Eumigs fulaste formgivna kamera, Sigvard Bernadottes missfoster Viennette, fått stark konkurrens om jumboplatsen.

Och det är kanske inte så mycket att yttra om Pentax spegelfria gula monster efter att ha sett vart det barkade med Hasselblad. Som jag ser det är de starkaste korten idag när det gäller industridesign, med form och funktion som hänger ihop, Samsung Galaxy NX, Olympus OM-D och Fujifilm X-T1 tillsammans med den mycket eleganta Sony α6000.

Nu har ribban höjts, och jag gissar att Nikon kommer att vara aningen snabbare än Canon med att haka på. Canon har ju redan börjat använda sensorer och mikrolinser från annat håll, så att de ändå kommer att släppa sin EOS M Mk2 med WiFi är nog en god gissning, men det lär dröja innan de kommer med en proffskamera jämförbar med Sony α7 och α7R. Med den satsning Canon tidigare har gjort för att få AF riktigt snabb, behöver den spegelfria tekniken finslipas lite innan de vågar sälja på sportfotograferna en kamera utan klapperspegel. Mest kanske för att de retoriskt är inmålade i ett hörn genom att ständigt hävda det egna systemets överlägsenhet i tekniskt avseende.

Men ganska snart kommer det att bli ett krav från stora kundgrupper, att kameran ska kunna köras från en platta eller telefon. Det kräver nyare teknik, och det tar lite tid att genomföra. Jag tror att vi kommer att se mellanformat utan spegel innan de två stora har en proffsmodell.

Inkanyezi
2014-05-09, 11:57
#34

En sak som jag hade missat var att också Nikon gjorde en analog kamera, Nikon QV-1000C.

Likt den första Mavica spar den sin elektroniskt framställda bild analogt på en diskett, ett koncept som rönte föga framgång. I artikeln hos Nikon påpekas just den lilla krumbukten med användning av "analog" i samband med kameror för film.

Till skillnad från chipet i en digitalkamera, är filmen inte det ringaste analog när man går ner på detaljnivå. Fotografisk film är helt och hållet binär. Den kan antingen ha ett silverkorn på en viss plats, eller inget silverkorn. Det finns ingenting däremellan. Att man upplever en analog bild beror på att många korn tätt tillsammans blockerar ljus i högre grad än få korn som ligger glest.

Och jo, jag inser att också den analoga elektroniken kan kvantifieras och att det handlar om ändliga steg, att den minsta enheten är en elektron. Likt filmens silverkorn, hanterar vårt koncept inte de små enheterna, utan deras samverkan i större mängd.

Inkanyezi
2014-10-26, 19:13
#35

Och jag puffar upp den här lite med en yrkesfotografs syn på varför han gick över från Nikons professionella DSLR-kameror till spegelfia system. Jason Lanier jobbar faktiskt som fotograf, och han uppskattar helt klart flera av de nya möjligheter som icke-hybriderna ger.

Han nämner bland annat särskilt fjärrstyrningen, som han gör via sin telefon. Jag har många gånger undrat över varför den möjligheten inte finns på proffskamerorna, trots att man redan under förra seklet hade möjlighet att bygga den. Just på det området ligger Samsung hästlängder före de två stora i kameravärlden, men också Sony, Olympus och Panasonic hänger på. Canon kom med sin första kamera som erbjuder det för ett år sedan, men ligger år efter Samsung i användarvänlighet. Såvitt jag vet är än så länge Samsung den enda tillverkaren som gör en systemkamera som direkt kan skicka sina bilder till molnet både över WiFi och telefonnätverk.

När ska Nikon vakna?

Inkanyezi
2014-11-05, 09:16
#36

En liten puff till.

Jag har missat en rookie i den här leken, Sony α6000. Den kom i våras, och den sopar banan med alla DSLR-kameror. Canon har inte en enda kamera som har lika snabb och säker AF, och därmed har det som jag förutspådde blivit sant. Spegelfria kameror kan fokusera minst lika snabbt som de som har spegel, men till skillnad från de flesta av DSLR-kamerorna, kan de fokusera kontinuerligt under snabba serier. Sony α6000 har snabb och lång serietagning. Högre fart med längre serie än någon DSLR. Den behöver dock tid för att tömma bufferten när man har kört i väggen, och man kan inte använda menyn under den tiden.

Med Metabones adapter kan man använda alla Canon-objektiv, och med deras Speed Booster får man dubbla ljusstyrkan med Canons EF-objektiv för fullformat, med brännvidden anpassad för APS-C. Metabones adapter och Speed Booster ger full funktion med EF, både AF och bländare styrs från kameran.

Sony α6000 har i stort sett allt av det nya; det som inte är direkt imponerande är att de har valt att ha relativt låg Upplösning i sökaren, men serietagningen och AF-hastigheten klår alla DSLR, och kameran säljs med en motorzoom, vilket är väldigt användbart för den som jobbar med fjärrkontroll från platta eller telefon. Den kopplar upp WiFi med NFC och den kan fjärrstyras med sökarbilden på plattan. 

Med de nya spegelfria har Sony tagit upp kampen med Samsung, som har varit ledande på spegelfritt en tid. Sonys nya spegelfria kameror har allt som Samsung har, och lite till, och Sony är ensamma om att ha kompetenta FF-kameror som kan fjärrstyras enkelt.

När ska CaNikon vakna?

Schnauzertik
2014-11-06, 10:09
#37

Sony A6000 subjektiva åsikter.

Har nu haft denna kamera i ca ½år så jag ska försöka ge lite helt subjektiva intryck av den och också ibland några jämförelses mot min Canon 5D II. Detta blir inte fullständigt utan mera "spridda tankar"

Jag har ett 16-40/4 och ett 30/2,8 till Sonykameran.

Orsaken till att jag skaffade den var att få en liten och lätt kamera med skapliga prestanda, funktioner, bildkvalité och handhavande.

Hur blev det då?

Jo i jämförelse med 5D II märks det knappast att man har den på axeln, den är alltså lätt att ha med överallt och utan väska och eftersom jag alltid har några av hundens bajspåsar liggande i fickan så är jag också garderad mot regn (bara att knyta om en av påsarna runt kameran.

Handhavande OK men det är skönare och lättare att jobba med 5D II som ligger bättre i handen och kontrollerna på den känns bättre för mig. Sökaren är med tvekan OK på A6000 (den tar också tid att ”komma igång) men jag har mycket lättare att arbeta med 5D II sökaren.

Fokusering är inga problem med någondera kameran, det är möjligt att A6000 är snabbare men det är inget som jag reagerat särskilt på i praktiskt arbete. Seriebildstagningen är A6000 självklart överlägsen på (tyvärr låter den då som en kulspruta). När jag tänker efter så är det kanske inte så ofta som jag använder seribildstagning, men då man har behovet är det förstås bra. Följande fokus vid seriebildstagning missar emellanåt men det blir ändå tillräckligt många bilder med rätt fokus.

Bildkvalitén är för mig oftast ”good enough” bryr mig inte om att jämföra mot 5D II eftersom det är en fullformat även om det är en äldre generation.

Jag har inte skaffat någon adapter dels för att för mig tappar jag finessen med att ha en lite o lätt kamera och dels så är det bara en del av Canons objektiv där man får AF.

Detaljer som jag irriterar mig på är att minneskortet är pillrigt att få ut om man vill flytta det till kortläsare, laddning av batteri sker via USB och det följer inte med någon separat laddare (men jag har kvar en som följde med när jag köpte NEX 3 tidigare), skärmen är svår att använda när det är för ljust (och den gränsen kommer rätt snabbt enligt mig)

Wifi finns ju och är nog bra för de som har behov av det, men är inget som jag använder mig av.

Sammanfattningsvis jag använder kameran mycket och är nöjd med kameran och den ger mig det jag förväntade mig, men jag skulle absolut inte vilja vara utan min 5D II, utan A6000 kompletterar den

Värd för Pensionärer

Inkanyezi
2014-11-21, 22:22
#38

Och nu har Samsung gjort det.

Den nya NX1 har liksom "extra allt". Det finns inte någon DSLR som matchar den helt, och den har kanske den intressantaste sensorn hittills. Jag kan bara säga att den kickar arsle med allt som CaNikon har gjort i APS-formatet - och det gäller förutom ALLA andra parametrar också AF-snabbheten. 

Jag förväntar mig att Sony kommer att följa efter. Det som kanske ligger högst på PRIO-listan där borde vara att få upp kvickheten i AF för fullformat, men med de senaste tillskotten i spegelfritt är det väldigt tydligt att ett paradigmskifte är på gång. 

Så nu är det gjort. Spegelfritt har större potential för utveckling än klapperspeglar, och vattendelaren är nådd. Den enda del av det som har framhävts som bättre med DSLR, att man ser bilden optiskt genom objektivet och därför får den fri från fördröjning är det enda som hänger kvar. Den lilla skillnaden är tyvärr en schimär, då en DSLR tar bilden först en stund senare. Man behöver lika stor framförhållning med SLR som med EVF.

Vi kommer att se fler exempel på tillämpning av ny teknik längre fram, som att öka pixeltalet med hjälp av samma mekanism som i Pentax eliminerar AA-filtret, en teknik som hittills bara Hasselblad har använt, men som på mindre kameror kan göras i realtid handhållet. Samma teknik kommer också att kunna användas för att komma ifrån en del nackdelar med Bayer-filtret; att ta trefärgsbilder med olika lägen på sensor och färgfilter.

Men än så länge är gränsen för en APS-C-sensor 28 megapixel, och Samsungs är bakbelyst och sannolikt mer känslig än någon tidigare. Det återstår att se när DXO har testat den och fler kommer ut bland fotografer.

Eftersom Samsung nu har kommit med en kamera som skulle kunna fungera som yrkeskamera, och fortsätter att bygga på objektivparken, är den ett mycket intressant alternativ till de vanligaste DSLR-märkena. Samsung har visat framfötterna och vi kan nu ganska tydligt se att utvecklingen leds av Samsung och Sony, tätt följda av Fujifilm, medan Panasonic, Pentax och Olympus hakar på. Var håller de två stora elefanterna hus?

Inkanyezi
2016-02-17, 03:39
#39

Och Samsung höll ut ett år med sin satsning. Sedan lade de ner tillverkningen. Hur man än vänder det, har Samsung NX1 visat att man kan nå det mesta av vad ett system med spegel kan erbjuda och på de flesta punkter vara överlägsen systemen som har haft längre tid på sig för utveckling.

De två punkter där spegelsystemen visar olikheter som man ibland för fram som den heliga gralen som gör dem överlägsna är att man ser sökarbilden i realtid, inte med den otroligt lilla fördröjning som ett elektroniskt system med nödvändighet måste ha, och den andra punkten är batteritiden. En kamera med EVF drar mer ström och man behöver kanske ha ett extra batteri för att kunna hålla igång en hel dag. På samtliga andra punkter var NX1 överlägsen de bästa av dagens spegelreflexkameror.

Frid över deras minne.

Men Sony, Fujifilm, Olympus, Panasonic och Leica finns kvar och utvecklas hela tiden mot mer och mer avancerade system. En ny aktör på marknaden, Metabones, har också fixat att man kan använda i stort sett alla objektiv som finns och få samma fördelar med kort skärpedjup som fullformatet också med de mindre formaten. Om man exempelvis har en Sony NEX, kan man använda hela Canons och hela Nikons objektivparker, med AF och bländarstyrning, men med konnektiviteten som Samsung var pionjärer på. Om man vill ha sökarbilden på en meterbred teveapparat och styra kameran från en telefon eller surfplatta, så finns det redan inbyggt i många av dagens spegelfria system. Med Speed Booster kan man alltså få det korta skärpedjup som fullformatet har, och om man har skaffat objektiv exempelvis från Canon, med AF och bländarstyrning till en av de mindre kamerorna kan man lätt byta upp sig till fullformat, då Sony gör också FF-kameror med samma konnektivitet. Som grädde på moset kan man få stabilisering, oavsett vilket objektiv man sätter på kameran. Det finns också metoder att öka pixeltalet med hjälp av stabiliseringens sensorförskjutning. Exempelvis Olympus µ4/3-system kan på så sätt ta fyrtio megapixlar.

Det är fortfarande lite tidigt att sätta en sten på spegelreflexkamerans grav, men hålet är redan grävt. De spegelfria systemen är de snabbast växande i kamerabranschen, och deras största konkurrent är inte DSLR utan smarta telefoner, som också kapar marknadsandelar från kompaktsegmentet.

Inkanyezi
2016-10-13, 16:21
#40

Väldigt uppriktigt tycker jag att det är synd att Samsung är ur leken, nu när det börjar hända grejer hos andra tillverkare. Jag gissar att NX1 blev en väckarklocka för Sony, eftersom de nu har uppgraderat 6300-modellen till α6500, som likt Samsung NX1 är kvickare än det mesta med klapperspeglar, men dessutom mer träffsäker.

Sony α6500 petar ner Canon EOS7 från pallen när det gäller sport. Den fokuserar snabbare och säkrare, och den har betydligt högre seriehastighet. På i stort sett alla punkter är nu spegelfria system överlägsna DSLR. Den enda punkt som släpar efter och som fortsatt kommer att göra det är batteritiden. Eftersom en spegelfri kamera ständigt har processorn igång med sensor och bildskärm, drar den alltid lika mycket ström som en videokamera. Men för den som behöver är det lätt att ansluta en yttre strömkälla, exempelvis ett batterigrepp, och α6500 är inte ens med ett batterigrepp lika stor som en dslr.

Och en titt på lite sportbilder kanske får snålvattnet att rinna:  http://pmrphoto.blogspot.se/2016/10/first-review-of-new-sony-a6500-a6300-on.html?m=1

Förutom en jättelik buffer är den stora nyheten att α6500 också har fleraxlig stabilisering i kamerahuset, IBIS, av samma sort som Pentax och Olympus, dvs den klarar att stabilisera alla objektiv, och kan också stabilisera roll-rörelser kring den optiska axeln. Stabilisering i kamerahuset har utvecklats mycket sedan barnsjukdomarna, och den är i de här kamerorna numera klart överlägsen optisk stabilisering.

VSK
VSK 
2016-10-13, 16:36
#41

Ögnade bara igenom bilderna lite snabbt. Såg riktigt bra ut. Dock så missade jag av naturliga skäl vilka objektiv som fotats med. 6300 hade tydligen stora problem med AF när det började bli lite brännvidd enligt många ägare. Antar Sony har fixat till detta i 6500:an. 

Skulle absolut inte tacka nej till en 6500 men knappast med ett 75-300 på. 

Canon EOS7 är inte högst upp på pallen när det gäller sport så det blir rätt svårt att knuffa ned de. Ska du jämföra Sony 6500 så jämför med Nikon D500.

34 titlar: 20 SM-Guld, 7 World Cup, 5 Europacupen & 2 Svenska Cupen.
Gillar du att fota eller att kolla på foton, kika här. Gillar du allt som har med fågelskådning att göra så kolla här.

Inkanyezi
2016-10-13, 16:38
#42

Jo, och den petar ner också D500.

VSK
VSK 
2016-10-13, 17:01
#43

Det beror ju faktiskt på vad man skall fota för nåt och under vilka omständigheter. Det lär visa sig sen hur pass pricksäker 6500:an blir med lite brännvidd att tala om. Att den är det värsta som finns när det gäller AF och vidvinkel tror jag alla skriver under på. Jag själv är mest intresserad av tele + sport. Med tele så menar jag oftast + 200 mm. 

Har du nån länk där de testar AF för det skulle vara intressant att läsa. Menar inte bilder som i din länk där objekten rör sig i sidled utan mot kameran är det som är av intresse.

34 titlar: 20 SM-Guld, 7 World Cup, 5 Europacupen & 2 Svenska Cupen.
Gillar du att fota eller att kolla på foton, kika här. Gillar du allt som har med fågelskådning att göra så kolla här.

VSK
VSK 
2016-10-13, 17:21
#44

En liten googling säger att 6500 har exakt samma AF som 6300. Alltså värdelös med lång brännvidd. Lika så så sjunker fps ned till 8 fps vid LV vilket är den snabbaste AF kameran har om jag förstått saken rätt. Batterikapaciteten skall vi inte tala om. Hur den här kameran presterar vid kyla kunde jag inte hitta nån information om alls, men antagligen så fungerar den inte bättre än de 20 grader C man brukar ha som referens.

Så hur man kan säga att 6500 utpresterar en D500 "bara så där" förstår jag inte. Som jag skrev tidigare så beror det ju vad man fotar för nåt och i vilka omständigheter samt vilket objektiv som sitter på.

34 titlar: 20 SM-Guld, 7 World Cup, 5 Europacupen & 2 Svenska Cupen.
Gillar du att fota eller att kolla på foton, kika här. Gillar du allt som har med fågelskådning att göra så kolla här.

VSK
VSK 
2016-11-03, 19:48
#45

"Vi är enormt imponerade av fokusprestanda i konkurrenter som Sony A6300 eller X-Pro2, men autofokusen i D500 är både snabbare, träffsäkrare och enklare att använda".

Hoppsan  😮

http://www.fotosidan.se/cldoc/fotosidan-testar/test-nikon-d500.htm

34 titlar: 20 SM-Guld, 7 World Cup, 5 Europacupen & 2 Svenska Cupen.
Gillar du att fota eller att kolla på foton, kika här. Gillar du allt som har med fågelskådning att göra så kolla här.

Upp till toppen